22.2.12

AKB48 New Hewlett-Packard commercial 33 pics

 Atsuko Maeda, Mariko Shinoda, Haruna Kojima, Tomomi Itano, Kaoru Mitsumune


 Atsuko Maeda

 Mariko Shinoda

 Haruna Kojima

 Tomomi Itano

 Kaoru Mitsumune
AKB48 New Hewlett-Packard commercial

source: natalie

No comments:

HEBIROTE AKB48 - Photos Videos News